قهوه فیلتری

200 میلی لیتر قهوه عصاره گیری شده با دستگاه فیلترماشین