بشقاب ایرانی

پنیر، ریحان، گردو، ارده شیره، خامه، مربا