اسفناج

بیبی اسفناج، کاهو فرانسوی، گردو، فیله پرتقال، سس زرشک