صبحانه و میان وعده

لاته دارچین

کارامل ماکیاتو

کاپوچینو

پیش غذا

لاته دارچین

کارامل ماکیاتو

کاپوچینو

سالاد

لاته دارچین

کارامل ماکیاتو

کاپوچینو

پاستا

لاته دارچین

کارامل ماکیاتو

کاپوچینو

پنینی

لاته دارچین

کارامل ماکیاتو

کاپوچینو

دسته محصول

کارامل ماکیاتو

کاپوچینو

کارامل ماکیاتو

کاپوچینو

پیتزا اسلایسی

لاته دارچین

کارامل ماکیاتو

کاپوچینو

قهوه بر پایه اسپرسو

لاته دارچین

کارامل ماکیاتو

کاپوچینو

قهوه سرد بر پایه اسپرسو

لاته دارچین

کارامل ماکیاتو

کاپوچینو

لاته دارچین

58000 تومان

اسپرسو، 300 میلی لیتر شیر، طعم دهنده دارچین

لاته

55000 تومان

اسپرسو، 300 میلی لیتر شیر

کارامل ماکیاتو

58000 تومان

اسپرسو، 300 میلی لیتر شیر، طعم دهنده کارامل

موکا

55000 تومان

اسپرسو، 300 میلی لیتر شیر، طعم دهنده شکلات

کاپوچینو

55000 تومان

اسپرسو، 200 میلی لیتر شیر

محصول

68000 تومان

اسپرسو، 300 میلی لیتر شیر، طعم دهنده دارچین، وووو